Doctoral

Phd Student Batch 2021-2022

Preeti

Harinder Kaur

Ganta. Bhanu Ganesh
Pratik Chaudhary 
Aveen Dayal
Malepati Lokeswari Naidu
Ketan Chaturmutha


Bherde Vaishnavi Satish

Phd Student Batch 2020-2021

Prasanth Kumar Duba
Rubeena Aafreen
Pradyunmna Gadepally
Kuldeep Singh Sodha
Debolena Basak

Supriya Dilip Tambe
K.Aditya Bhagavathi
Annu
P. S. Prashanth

Reshu Verma
Sreekanth Sankala
Jayati Dutta

Ranjitha K